Kredyty

W zależności od tego, jakie macie Państwo plany, możemy zaproponować jeden z poniższych kredytów. Mogą to być cele związane z posiadaniem własnej nieruchomości, jak i cele związane np. z zakupem samochodu. Możemy skonsolidować Państwa kredyty tak, aby miesięczne zobowiązania były na niższym poziomie.


Kre­dyt miesz­ka­niowy

– to kre­dyt hipo­teczny, przeznaczony na konkretny cel, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na Państwa lub osoby trzeciej nieruchomości.

Cel kredytowania:

 • zakup miesz­ka­nia lub domu od osoby fizycz­nej, dewe­lo­pera lub spół­dzielni mieszkaniowej;
 • budowa lub dokończenie budowy domu systemem gospodarczym, lub z udziałem generalnego wykonawcy;
 • budowa domu lub miesz­ka­nia przez dewe­lo­pe­ra, lub spół­dziel­nią mieszkaniową;
 • remont/modernizacja/wykończenie nie­ru­cho­mo­ści;
 • zakup działki budowlanej;
 • zakup sie­dli­ska;
 • prze­kształ­ce­nie loka­tor­skiego lub wła­sno­ścio­wego spół­dziel­czego prawa do lokalu w prawo własności;
 • zakup miesz­ka­nia z licy­ta­cji komorniczej;
 • wykup miesz­ka­nia zakła­do­wego lub komunalnego;
 • adap­ta­cja pomiesz­cze­nia nie­miesz­kal­nego na cele mieszkalne;
 • refi­nan­so­wa­nie nakła­dów ponie­sio­nych na wyżej wymie­nione cele.

Kre­dyt kon­so­li­da­cyjny

– jest to kre­dyt prze­zna­czony na spłatę róż­nych posia­da­nych zobo­wią­zań.

Cel kredytowania:

 • połą­cze­nie kilku kre­dy­tów w jeden o niż­szej racie;
 • spłata innych zobo­wią­zań kre­dy­to­wych np.: kre­dy­tów gotów­ko­wych, kredytów hipotecznych, kre­dy­tów ratal­nych, kre­dytu samo­cho­do­wego, kart kredytowych.

Obecnie mamy do wyboru dwa rodza­je kre­dytu kon­so­li­da­cyj­nego:

 • kre­dy­t kon­so­li­da­cyj­ny hipo­tecz­ny, który opiewa zwy­kle na wyż­szą kwotę, wyróżnia się dłuż­szym okre­sem kre­dy­to­wania oraz niż­szym opro­cen­to­wa­niem, ale wymaga zabez­pie­cze­nia hipo­tecz­nego;
 • kre­dy­t kon­so­li­da­cyj­ny gotów­ko­wy, który jest udzie­lany na niż­sze kwoty i krót­szy okres, nie wymaga zabez­pie­cze­nia hipotecznego, ale za to jest droższy niż kredyt konsolidacyjny hipoteczny.

Decy­du­jąc się na  kre­dyt kon­so­li­da­cyjny, zamieniacie Państwo swoje wszystkie raty na jedną niższą ratę.


Kre­dyt refi­nan­sowy

– to kredyt, który pozwoli Państwu zamienić zacią­gnięty wcze­śniej kre­dyt hipo­teczny na tań­szy w innym banku. 


Pożyczka hipo­teczna

– to pro­dukt alternatywny do kredytu gotówkowego, ale z niższym oprocentowaniem. Jego warunkiem jest zabezpieczenie na nieruchomości. Zwykle wysokość takiej pożyczki to 60% – 80% wartości nieruchomości. Poza tym okres kredytowania jest dłuższy niż standardowego kredytu gotówkowego, dzięki czemu miesięczna rata będzie niższa. Możecie Państwo otrzymać pożyczkę na:

 • dowolny cel konsumpcyjny
 • finan­so­wa­nie zakupu nieruchomości
 • zało­że­nie wła­snego biznesu
 • wydatki wyma­ga­jące znacz­nego kapitału

Kre­dyt gotów­kowy

– jest to naj­czę­ściej wybie­ra­ny, ale i naj­droż­szy pro­duk­t kre­dy­to­wy w ban­kach. Zwykle banki nie wymagają określenia celu kredytowania. Możecie Państwo przeznaczyć środki pozyskane z kredytu na:

 • dowolny cel konsumpcyjny;
 • zakup samo­chodu;
 • remont miesz­ka­nia;
 • nie­prze­wi­dziane wydatki.

W odróżnieniu od pozostałych kredytów kredyt gotówkowy otrzymuje się niemal „od ręki”. W zależności od banku wystarczy zaświadczenie o zatrudnieniu lub samo oświadczenie o dochodach poparte wyciągiem z konta. Czasem bank poprosi  poręczenie osoby trzeciej. Niestety minusem szybszego otrzymania kredytu jest wyższe oprocentowanie i krótszy okres kredytowania niż np. w pożyczce hipotecznej.  Jest to dobra alternatywa dla osób, które nie posiadają nieruchomości, która mogłaby być zabezpieczeniem lub potrzebują niewielkiego kredytu.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem